chwilowka online

title

text


I.    OBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Politika ochrany osobních údajů zahrnuje osobní údaje poskytnuté společnosti ETISOFT Sp. z o . o  prostřednictvím webové stránky www.cz.etisoft.com.pl

2.    Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek je ETISOFT SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM se sídlem v Gliwicích, zapsanou do Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Gliwicích - X Ekonomický odbor KRS s číslem KRS: 0000138415, adresa místa podnikání a adresa pro doručení: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, DIČ: 6312362213, IČO 277940286, se základním kapitálem ve výši 5,000,000.00 zł. E-mailová adresa:. Rodo@etisoft.com.pl, Tel. 32 332 80 00, dále jen Správce.

3.    Osobní údaje shromážděné prostřednictvím služby online jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016r. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES, dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Úřední věstník Evropské unie L 2016 číslo 119, str. 1) a v souladu se zákonem o elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů z roku 2002, č 144, poz. 1204, s poz.zm.).

4.    Administrátor chrání se zvláštní opatrností zájmy osob, jejichž údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek, a zejména zajištuje aby byly shromážděné údaje, použitím vhodných technických a organizačních opatření zpracovávány v souladu se zákonem; shromažďovány pro stanovené účely, legitimní účely a nejsou podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; relevantní a přiměřené k účelu, pro který jsou zpracovávány; uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování a jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů, včetně jejich ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

5.    S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování osobních údajů a riziko porušení práv a svobod osob, jejichž údaje jsou zpracovávány s různou pravděpodobností výskytu a závažnosti ohrožení. Správce zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů odpovídajících takovému riziku; konkrétní technická opatření se používají, aby se zabránilo získávání a úpravě neoprávněným dat přenášených v elektronické podobě.

II.    ÚČEL SBÍRÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky zpracovává správce pro následující účely:

a)    odpovědět na žádosti o návrhy na základě čl. 6 par. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně údajů,
b)    uzavírání a realizaci smluv o poskytování servisních služeb podle čl. 6 par. 1 písm. b obecného nařízení o ochraně údajů,
c)    přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb správce na základě čl.  6 par. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně údajů,
d)    marketing založený na čl. 6 par. 1 písm.. obecné nařízení o ochraně údajů,
e)    zasílání obchodních informací elektronickými prostředky na základě čl. 6 par. 1 písm. a obecné nařízení o ochraně údajů.

2.    Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky mohou být zpřístupněny administrátorem těmto subjektům:

a)    V případě osob, kteří používají webové stránky, aby předložili nabídky  a uzavírali a prováděli dohody o poskytování servisních služeb, Správce poskytuje shromažděné osobní údaje subjektům souvisejícím se Správcem ekonomických vztahů – tedy pro:

•    Etisoft Warszawa sp. z o.o. sp. k.
•    Etisoft Kraków s.c. Katarzyna i Marek Obłaza
•    Beata Zawada Etisoft Wrocław
•    Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.
•    „Ribbon” Systems Poland Sp. z o.
•    „Orion” Znakowanie Towarów Sp. z o.o.
•    Etisoft Nordic ApS
•    Etisoft spol. s r.o.
•    Etisoft Slovensko S.R.O.
•    Etisoft Deutschland
•    Etisoft Hungary Kft.

kurýrní, dopravní, zasilatelské a poštovní služby; poskytovatelé služeb účetnictví, právní a poradenské služby poskytující Správci podporu v účetnictví, právní nebo konzultační, také poskytovatelům služeb poskytujícím informatická řešení pro správce, která umožňují ekonomickou činnost správce, včetně internetového servisu a služby poskytované prostřednictvím této služby (zejména poskytovateli softwaru pro on-line služby , poskytovateli e-mailu a hostingových služeb a poskytovateli softwaru pro řízení podniku a poskytování technické pomoci pro správce), s tou podmínkou, že správce poskytuje osobní údaje shromážděné zvolenému poskytovateli jednajícímu jeho jménem, pouze tehdy a v rozsahu nezbytném k dosažení účelu zpracování dat v souladu s touto Ochranou osobních údajů.

b)    V ostatních případech Správce poskytuje shromážděné údaje poskytovateli služeb poskytujícího informatické řešení umožňující ekonomickou činnost Správce, včetně internetového servisu a služby poskytované prostřednictvím této služby (zejména poskytovateli softwaru pro on-line služby , poskytovateli e-mailu a hostingových služeb a poskytovateli softwaru pro řízení podniku a poskytování technické pomoci pro správce), s tou podmínkou, že správce poskytuje osobní údaje shromážděné zvolenému poskytovateli jednajícímu jeho jménem, pouze tehdy a v rozsahu nezbytném k dosažení účelu zpracování dat v souladu s touto Ochranou osobních údajů.

III.    ZÁKLAD SPRACOVÁNÍ DAT A JEJICH LHŮTKA SKLADOVÁNÍ

1.    Poskytnutí osobních údajů uživatelů internetových stránek je dobrovolné, ale nesdělení osobních údajů uvedených v Nabídkovém formuláři a Servisním formuláři, které jsou nezbytné k zodpovězení dotazů a nutných k uzavírání a realizaci dohody o poskytování servisních služeb, což vede k nedostatku možností odpovědi na dotazy a nedostatečnou možnost uzavírat a provádět dohody o poskytování služeb údržby.

2.    V případě zpracování osobních údajů s možností reagovat na dotazy, uzavírat a provádět dohody o poskytnutí servisních služeb, údržby pro zpracování osobních údajů, které využívají internetovou službu je nutná činnost Správce na žádost nájemce, podniknout vhodná opatření před uzavřením smlouvy s využitím a plněním smluv o poskytování servisních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b všeobecné nařízení o ochraně údajů).

V případě zpracování dat pro přímé prodeje vlastních výrobků nebo služeb Správce je základem pro zpracování osobních údajů  splnění legitimních cílů sledovaných Správcem - v souladu s předpisy pro provozování prováděné v legitimním zájmu je možné považovat za zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu svých vlastních výrobků nebo služeb Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f všeobecné nařízení o ochraně údajů).

V případě zpracování údajů pro marketingové účely pro zpracování osobních údajů je nutný předchozí souhlas příjemce webových stránek (čl. 6  odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně údajů).
V případě zpracování údajů za účelem zasílání obchodních informací elektronickou cestou je základem pro zpracování osobních údajů předchozí souhlas příjemce webových stránek (článek 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně údajů).

3.    Osobní údaje shromážděné prostřednictvím služby online jsou uloženy správcem na období:

a)    V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem reakce na dotazy, uzavírání a provádění dohody o poskytování servisních služeb - na dobu nezbytnou k provedení, ukončení nebo vypršení platnosti jinak uzavřených dohod v důsledku reakce na dotazy, čas řešenní, ukončení nebo jiné vypršení platnosti smluv o poskytování servisních služeb. Po uplynutí této doby, mohou být data skladovány po dobu odpovídající době pro vypršení pohledávek z dohod, které může Správce použít vůči osobě, jejíž údaje jsou zpracovávány a mohou být použity osobou proti Správci.

b)    V případě osobních údajů zpracovávaných pro přímý marketing svých vlastních výrobků nebo služeb Správce - doba existence oprávněného zájmu sledovaného správcem, ale ne déle než po dobu omezení ve vztahu k subjektu údajů, vzhledem k prováděné správcem činnosti ekonomické (promlčecí doba se určí podle občanského zákoníku, podle kterého základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikatelskou činností je tři roky, a pro smlouvy o prodeji dva roky), s tou podmínkou, že správce nemůže zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu pokud existuje v tomto ohledu výslovný nesouhlas subjektu údajů.

c)    V případě osobních údajů zpracovávaných pro marketing a zasílání komerčních informací v elektronické podobě - až do odvolání souhlasu osoby, ke které se údaje vztahují a k jejich dalšímu zpracování dat pro tento účel.IV.    PRÁVO NA PŘÍSTUP K OBSAHU ÚDAJŮ A JEJICH ZLEPŠENÍ A JINÉ PRÁVA OSOB, KTERÉ JSOU ZPRACOVÁNY
    
1.    Uživatelé těchto stránek mají právo vyžádat si od správce přístup do svých osobních údajů (informace o zpracovávaných údajích a obdržet kopii), rektifikace (opravě údajů), odstranění ( ‚právo být zapomenut„) nebo omezené zpracování (pozastavení operací s osobními daty nebo zachování osobních dat – dle předložené žádosti), a mají právo vznést námitky proti zpracování a mají také právo převést svá data k jinému správci údajů v rozsahu uvedeném v čl. 20 obecného nařízení o ochraně údajů. Podrobné podmínky pro výkon těchto práv jsou uvedeny v čl. 15-21 obecného nařízení o ochraně údajů.

2.    Uživatelé on-line služby, jejichž údaje jsou zpracovávány správcem na základě jejich výslovného souhlasu k uvedení na trh a zasílání komerční informace v elektronické podobě (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.a obecné nařízení o ochraně údajů) má právo na odstoupení od souhlasu, kdykoli a bez ovlivnění zákonnosti zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odnětím.

3.    Uživatel on-line služby, jehož údaje jsou zpracovávány správcem má právo kdykoliv vznést námitky - z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací - se zpracováním svých osobních údajů na základě článku. 6 par. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce) obecného nařízení o ochraně údajů. Administrátorovi v tomto případě již není dovoleno zpracovávat tyto osobní údaje, pokud není prokázána existencí právně legitimního základu pro zpracování, nadřazeny proti zájmům, právům a svobodám subjektu údajů nebo základem pro stanovení, vyšetřování nebo obranu pohledávek.

4.    Uživatel on-line služby, jehož údaje jsou zpracovávány správcem pro účely přímého marketingu svých vlastních výrobků nebo služeb Správce, má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely tohoto marketingu, v rozsahu, v jakém je zpracování  spojeno s takovým přímým marketingem.

5.    Za účelem výkonu práv uvedených v odstavcích výše, se mohou obrátit na správce zasláním příslušných zpráv písemně nebo na e-mailovou adresu Správce uvedenou na začátku této ochrany osobních údajů.

V.    PRÁVO NA PŘEDLOŽENÍ STÍŽNOSTI DOZORČÍMU ORGÁNU

1.    Uživatel on-line služby, jejichž údaje jsou zpracovávány Správcem, má právo odvolat se k orgánu dozoru, a to způsobem uvedeným v předpisech obecného nařízení o ochraně údajů a ustanovení polských právních předpisů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Kontrolním orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VI.    COOKIES A PROVOZNÍ ÚDAJE

1.    Cookies  jsou malé textové informace v podobě textových souborů, odeslané na server a uloženy na straně návštěvníka internetových služeb (např na pevném disku, notebooku nebo na paměťovou kartu telefonu. - v závislosti na tom, jaké zařízení používá návštěvník internetové služby). Podrobné informace o cookies a historii jejich tvorby naleznete mimo jiné zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Cookie.

2.    Správce může zpracovávat data obsažená v souborech cookie, když uživatelé používají web pro následující účely:

a)    identifikovat návštěvníky při přihlášení k webu a ukázat, že jsou přihlášeni;
b)    zapamatování údajů z vyplněných formulářů dotazů na nabídky a formulářů služby nebo přihlašovacích údajů k webu;
c)    přizpůsobení obsahu webových stránek na individuální preference návštěvníků využívajících tuto službu a optimalizovat využití webových stránek (např. týkající se barvy, velikosti písma, strana rozložení.);
d)    uchovávání anonymních statistik o tom, jak používat webové stránky;

3.    Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá ukládání souborů cookie. Každý má možnost definovat podmínky užívání souborů cookie pomocí vlastního nastavení prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně snížit (např.časově), Nebo úplně zakázat možnost ukládání souborů cookies. - v tomto případě však mohou mít určitý vliv na funkčnost webových stránek.

4.    Nastavení internetového prohlížeče, pokud jde Cookies jsou relevantní pro souhlas k používání cookies naší internetové služby - v souladu s takovým souhlasem může také být vyjádřena pomocí nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, nastavení prohlížeče v oblasti souborů cookie by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

5.    Podrobnosti o změně nastavení pro tyto soubory cookie a jejich samostatné odstranění z nejpopulárnějších webových prohlížečů jsou k dispozici v sekci webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):
•    prohlížeči Chrome
•    v prohlížeči Firefox
•    v prohlížeči Internet Explorer
•    v prohlížeči Opera
•    v prohlížeči Safari
•    v prohlížeči Microsoft Edge

6.    Administrátor také zpracovává data související s používáním webové stránky (IP adresa, doména) pro generování statistik užitečných při správě webových stránek. Tyto údaje jsou souhrnné a neobsahují funkce, které identifikují návštěvníky webových stránek a nejsou Správcem zveřejněny třetím stranám.

VII.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, že po přechodu na jiné webové stránky si přečtěte zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Správce si vyhrazuje, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetovou službu na adrese www.cz.etisoft.com.pl

2.    Správce používá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů zpracovaných vhodně vzhledem k rizikům a kategorii dat, která jsou chráněna, a zejména chrání data před jejich neoprávněným vyzrazením, převzetí neoprávněnou osobou, zpracování s porušením stávajících předpisů změn, ztrát, poškození nebo zničení.

3.    Správce přiměřeným způsobem poskytuje následující technická opatření, aby se zabránilo získávání a úpravu neoprávněných osobních údajů předávaných v elektronické podobě:

a)    Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu,
b)    Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla,
c)    SSL certifikát.